Bağımsız Denetçilik Sürekli Eğitim Programı

sakaryasmmm

Bilindiği üzere 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”  bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği“nin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülen eğitimlerden, bağımsız denetçilerin sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurum tarafından onaylanmış olması şartına bağlanmıştır. Kurumumuzun KGK tarafından onaylanmış 2018 yılı eğitim programının detayları aşağıdaki gibidir.

Bağımsız Denetçilik Sürekli Eğitim Programı

 1. İÇ KONTROL EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • İç kontrol kavramı
 • İç kontrolün amaç, kapsam ve işlevi
 • İç kontrolün tarihçesi, gelişimi
 • İç kontrol bileşenleri
 • Kontrol Ortamı
 • Risk Değerlendirme
 • Kontrol Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • İzleme
 • İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki
 • Türkiye’den ve Dünyadan iç Denetim ve İç kontrol uygulama örnekleri

Eğitim Süresi: 1 Gün – 7 Saat

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Doç.Dr. Nermin ÇITAK, Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ, Yedek Eğitmen: Dr.Öğr.Üyesi Nermin AKYEL

Eğitim Ücreti: 300 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. HİLE DENETÇİLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Hile teorisi
 • Hile türleri ve belirtileri
 • Varlıkların kötüye kullanımı
 • Finansal tablo hileleri
 • Yolsuzluk
 • Hile belirtileri
 • Hilenin ortaya çıkartılma yöntemleri
 • Hileden korunma önlemleri
 • Kurum genelinde hile riski değerlemesi
 • Hile denetimi programının oluşturulması
 • Hile denetiminde bir araç: veri madenciliği
 • İç kontrol ve hile arasındaki ilişki
 • Hile önleme maliyetleri ve hile işlemlerin işletmeye zararları
 • Standartlar
 • Hile soruşturması
 • Hile denetimi raporlaması
 • Vaka çalışması

Eğitim Süresi: 2 Gün (14 Saat)

Eğitim Ücreti: 550 TL (KDV Dahil)

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Prof.Dr.Selahattin KARABINAR Doç.Dr. Nermin ÇITAK, Yedek Eğitmen: Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. BOBİ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Genel Açıklamalar ve Kavramlar
 • Nakit Akış Tablosu
 • Muhasebe Politikaları, Tahminler
 • Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
 • Hasılat
 • Stoklar
 • Tarımsal Faaliyetler
 • Maden İşletmeleri
 • Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
 • İştiraklerdeki Yatırımlar
 • Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Kiralamalar
 • Devlet Teşvikleri
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Karlılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler
 • Yabancı Para Çevrim İşlemleri
 • İş Birleşmeleri
 • Konsolide ve Solo Finansal Tablolar
 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 • Ara Dönem Finansal Raporlama
 • Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
 • Dipnotlar

Eğitim Süresi: 3 Gün (21 Saat)

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Prof.Dr.Selahattin KARABINAR, Prof.Dr. Fatma PAMUKÇU, Doç.Dr.Nevran KARACA Yedek Eğitmenler: Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ

Eğitim Ücreti: 800 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. UYGULAMALI FİNANSAL RAPORLAMA EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu
 • TMS 2 Stoklar
 • TMS 7 Nakit Akım Tabloları
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
 • TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • TMS 12 Gelir Vergisi
 • TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 17 Kiralama Sözleşmeleri
 • TFRS 15 Hasılat
 • TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • TMS 24 İlişkili Taraflar
 • TMS 27, 28, TFRS 3, 10, 11, 12 Konsolidasyon
 • TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • TMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
 • TMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar
 • TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
 • TFRS 5 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

Eğitim Süresi: 4 Gün (28 Saat)

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Prof.Dr.Selahattin KARABINAR, Prof.Dr. Fatma PAMUKÇU, Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ, Yedek Eğitmenler: Doç.Dr.Nevran KARACA

Eğitim Ücreti: 1.000 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Denetim İşlevi ve Muhasebe Mesleği
 • Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
 • Denetim Raporu
 • Denetim Süreci ve Planlaması
 • Denetim Kanıtları ve Teknikleri
 • İç Kontrol Sistemi
 • İç Kontrol Sisteminin Unsurları
 • İç Denetim
 • Nakit Sisteminin Denetimi
 • Alacakların Denetimi
 • Stokların Denetimi
 • Maddi Duran Varlıkların Denetimi
 • Yatırımların ve Diğer Varlıkların Denetimi
 • Yabancı Kaynakların (Borçların) Denetimi
 • Öz sermayenin (Öz kaynakların) Denetimi
 • Gelir Tablosunun Denetimi
 • Denetimde İstatistikî Örnekleme
 • Denetim Raporu Hazırlama Uygulamaları

 

Eğitim Süresi: 3 Gün (21 Saat)

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Prof.Dr.Selahattin KARABINAR, Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ  Yedek Eğitmen: Dr.Öğr. Üyesi Nermin AKYEL

Eğitim Ücreti: 800 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Kurumsal Yönetim Kavramı
 • OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Neden Kurumsal Yönetim
  –   Kurumsal Yönetimin Faydaları
  –   Kurumsal Yönetimin Amaçları
 • Türkiye’de Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
 • SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri
  –  Pay Sahipleri
  –  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
  –  Menfaat Sahipleri
  –  Yönetim Kurulu
  –  Yönetim Kurulu Komiteleri
  .  Genel Hükümler
  .  Denetimden Sorumlu Komite
  .  Kurumsal Yönetim Komitesi
  .  Aday Gösterme Komitesi
  .  Riskin Erken Saptanması Komitesi
  .  Ücret Komitesi
 • II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Hakkında
 • Yasal Düzenlemeler
  –    6102 Sayılı TTK
  –    6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
  –    Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğleri
 • İşletme Yönetimi
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Yönetim Yaklaşımları
  –   Klasik Yönetim Düşüncesi
  –   Klasik Yönetim Yaklaşımları
  –   Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
  –  Genel Yönetim Yaklaşımı (Yönetsel Kuram)
  –  Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
  –  Klasik Teorinin Ortak Noktaları
 • Neoklasik Yönetim Düşüncesi (Davranışçı Yönetim Kuramı)
 • Modern Yönetim Düşüncesi
  –  Sistem Yaklaşımı
  –  Durumsallık Yaklaşımı
 • Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı
 • Performans Ve Performans Değerleme Yönetimi

Eğitim Süresi: 2 Gün (14 Saat)

Eğitmen: Asıl Eğitmem: Dr.Öğr. Üyesi Ufuk BAŞOĞLU, Yedek Eğitmen: CPA MSc SMMM Bağımsız Denetçi Ahmet BULANIK

Eğitim Ücreti: 550 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler)
 • Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler
 • Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz
 • Bilanço, Gelir Tablosu,Nakit Akım ve Fon Akım Tablosu
 • Mali Analiz
 • Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı
 • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
 • Finansal Değişkenler ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal
 • Yönetimin Temel İlkeleri,
 • Risk Yönetimi Kavramı
 • Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü
 • Aktif / Pasif Yönetimi
 • Nakit Yönetimi
 • Vade Uyumu
 • Likidite Riskinin Kontrolü
 • Alacak Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • İşletme Sermayesi YönetimiMüşteri,
 • Ürün vb karlılık Analizleri
 • Kapasite yönetimi ve Başabaş kontrolü
 • Yatırım kararları ve fizibilite
 • Bütçe yönetimi , Kontrol ve Denetlenmesi
 • Mali Tablolarla İşletme Karar ve Destek Sistemlerinin oluşturulması

Eğitim Süresi: 3 Gün (21 Saat)

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Doç.Dr.Dina ÇAKMUR, Dr.Öğr. Üyesi Ufuk BAŞOĞLU, Yedek Eğitmenler: Dr.Öğr. Üyesi Yusuf AYTÜRK

Eğitim Ücreti: 800 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE YORUMLANMASI EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları,
 • Finansal Yönetim Süreçleri ve Mali Analizin Yeri, Önemi
 • Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu,
 • Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara – Kaynaklara İlişkin)
 • Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere – Giderlere İlişkin)
 • Fon Akım Tabloları
 • Nakit Akım Tabloları
 • Özkaynak Değişim Tabloları
 • Net İşletme Sermayesi Tabloları
 • Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
 • Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
 • Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri
 • SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Değişim Analizleri,
 • Trend Analizleri,
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
 • Başa Baş Noktası Analizi
 • DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol
 • Mali Tablolarla finansal karar alma süreçlerinin yönetilmesi
 • İşletmelerde mali tablolarla finansal okuryazarlığın sağlanması

Eğitim Süresi: 3 Gün (21 Saat)

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Prof.Dr.Selahattin KARABINAR, Prof.Dr. Fatma PAMUKÇU, Yedek Eğitmen: Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ

Eğitim Ücreti: 800 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. SPK, BDDK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 1. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
 2. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
 3. Halka Açık Ortaklıklar
 4. Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri
 5. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri
 6. Kollektif Yatırım Kuruluşları
 7. Konut ve Varlık Finansmanı ile İpotek Finansmanı Kuruluşları
 8. Borsalar
 9. Finansal Alt Yapı Kuruluşları
 10. Diğer Kurumlar 
 11. Tedbirler ve İdari Para Cezaları
 12. Sermaye Piyasası Suçları
 13. BDDK Mevzuatı Kapsamı ve İçeriği
 14. Sigortacılık Mevzuatı Kapsamı ve İçeriği
 15. Özel Emeklilik Mevzuatı Kapsamı ve İçeriği

Eğitim Süresi: 4 Gün (28 Saat)

Eğitmen: Asıl Eğitmen: Dr.Öğr.Üyesi Ufuk BAŞOĞLU, Yedek Eğitmen: CPA MSc SMMM Bağımsız Denetçi Ahmet BULANIK

Eğitim Ücreti: 1.000 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. DENETİM STANDARTLARI (BDS – KKS) EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

– Genel İlkeler ve Sorumluluklar

– BDS 200 (Bağımsız Denetim Standardı): Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin BDS’lere Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi
– BDS 210: Bağımsız Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması;
– BDS 220: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol
– BDS 230: Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
– BDS 240: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
– BDS 250: Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması
– BDS 260: Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim
– BDS 265: İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi
– BDS 300:Finansal Tablo Denetiminin Planlanması
– BDS 315: İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
– BDS 320: Denetimin Planlanmasında ve Gerçekleştirilmesinde Önemlilik
– BDS 330: Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler
– BDS 402: Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları
– BDS 450: Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi
– BDS 500: Denetim Kanıtı
– BDS 501: Denetim Kanıtı – Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar
– BDS 505: Dış Kaynaklı Teyitler
– BDS 510: İlk Denetimler – Açılış Bakiyeleri
– BDS 520: Analitik Prosedürler
– BDS 530: Denetim Örneklemesi
– BDS 540: Muhasebe Tahminlerinin, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların – Denetimi
– BDS 550: İlişkili Taraflar
– BDS 560: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
– BDS 580: Yazılı Beyanlar
– BDS 610: İç Denetçilerin Çalışmalarından Faydalanılması
– BDS 620: Bağımsız Denetim Çalışmalarında Uzmandan Yararlanılması
– BDS 700: Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması ve Raporlama
– BDS 705: Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler
– BDS 706: Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları
– BDS 710: Karşılaştırmalı Bilgiler – Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar
– BDS 720: Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları

Eğitim Süresi: 3 Gün (21 Saat)

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Prof.Dr.Selahattin KARABINAR, Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ, Yedek Eğitmen: Dr.Öğr.Üyesi Nermin AKYEL

Eğitim Ücreti: 800 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

 

 1. ETİK KURALLAR EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Giriş ve Temel İlkeler
 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Mesleki Yeterlik ve Özen
 • Sır Saklama
 • Mesleğe Uygun Davranış
 • Denetçinin Görevlendirilmesi
 • Çıkar Çatışmaları
 • Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi
 • İkinci Görüşler
 • Ücretler ve Diğer Menfaatler
 • Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması
 • Hediyeler ve Ağırlanma
 • Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları
 • Tarafsızlık–Tüm Hizmetler
 • Bağımsızlık–Denetim ve Sınırlı Denetim
 • Bağımsızlık–Diğer Güvence Denetimleri

Eğitim Süresi: 1 Gün – 7 Saat

Eğitmen: Asıl Eğitmenler: Prof.Dr.Selahattin KARABINAR, Doç.Dr. Nermin ÇITAK, Yedek Eğitmen: CPA MSc SMMM Bağımsız Denetçi Ahmet BULANIK

Eğitim Ücreti: 300 TL (KDV Dahil)

Eğitim Programı Sorumlusu: SMMM Ertuğrul KOCACIK 0532 66163 33

Eğitim Adı Eğitim Tarihi Eğitim Kredisi Eğitim Ücreti Eğitim Yeri Eğitmen
Uygulamalı Finansal Raporlama 27-28 Ekim – 3-4 Kasım 21 1.000 TL Şişli Holiday inn Otel Prof.Dr.Fatma PAMUKÇU
İç Kontrol 11 Kasım Pazar 7 300 TL Şişli Holiday inn Otel Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ
Finansal Tabloların Analizi ve Yorumlanması 24 – 25 Kasım ve 2 Aralık 28 800 TL Şişli Holiday inn Otel Doç.Dr.Ercan ÇALIŞ
Etik Kurallar 16 Aralık Pazar 7 300 TL Şişli Holiday inn Otel Doç.Dr. Nermin ÇITAK
TEBLİĞ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 25 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde kullanılan terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca, bu Tebliğde yer alan;

a) Akademik çalışmalar: Eğitim konularında yapılmış olan lisansüstü eğitim, kitap yazımı, makale yazımı gibi çalışmaları,

b) Başkanlık: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığını,

c) Diğer eğitim faaliyetleri: Eğitim konularında düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlere katılımı,

ç) Eğitim: Sürekli eğitimi,

d) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan, denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirme ve resmi sicil işlemlerinin yürütüldüğü, uygulamalı mesleki eğitimlere ilişkin her türlü bilginin alındığı, kayıt, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanlarından oluşan bilgi işlem sistemini,

e) Etik kurallar: 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar”ı,

f) İşbaşı eğitimi: Denetçiler tarafından fiilen yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerini,

g) Komisyon: Kurum Başkanının onayıyla oluşturulan itiraz komisyonunu,

ğ) Kredi: Eğitim faaliyetleri sonucunda elde edilecek ve eğitim yükümlülüğünün tamamlanmasında kullanılacak değerleme ölçütünü,

h) Sicil: Bağımsız Denetçi Resmi Sicilini,

ı) Sürekli eğitim: Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri için gerekli olan mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli seviyede tutulması ve geliştirilmesi amacıyla Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülen eğitimi,

i) Uzaktan eğitim: Eğitimin veya eğitim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla eğitim alan kişilere ulaştırıldığı, belirli bir program dahilinde yürütülen eğitimleri,

j) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

k) Yüz yüze eğitim: Eğitim alanların, eğitim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğu bulunan, derslik veya bu amaçla kullanılabilecek bir mekanda, belirli bir program dahilinde yürütülen eğitimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Yükümlülüğü ile Eğitime İlişkin Esaslar

Eğitim yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

(2) 3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

(3) Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

(4) 3 yıllık dönem içerisinde 120 kredinin en çok 60 kredisi destekleyici konulardan elde edilen kredilerle sağlanabilir.

(5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl da dahil edilerek yapılır.

(6) Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

Eğitim yükümlülüğünün başlangıcı

MADDE 6 – (1) Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar. Ancak yetkilendirildiği tarihi takip eden takvim yılı sonuna kadar sicile kaydedilmeyenlerin eğitim yükümlülüğü yetkilendirildiği tarih esas alınarak hesap edilir. Buna göre; denetçi geçmiş yıllara ilişkin eğitim açığını tamamlamadıkça sicile faal olarak kaydedilmez. Eğitim açığı yetkilendirildiği yılı takip eden beşinci ve sonraki takvim yıllarında tescil edilenler için 120 kredi olarak dikkate alınır. Eğitim açığının hesaplanmasında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki usul uygulanır.

Eğitim konuları

MADDE 7 – (1) Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan teşekkül eder.

(2) Temel mesleki konular; muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar. Finans; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim konularından oluşur.

(3) Destekleyici konular; mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsar. Başkanlık destekleyici konuları belirlemeye yetkilidir.

Eğitim yöntemleri

MADDE 8 – (1) Eğitim yöntemleri; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetlerinden oluşur.

(2) Yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitim Kurum tarafından doğrudan yürütülebileceği gibi üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilir. Ancak bu kurum ve kuruluşlar tarafından temel mesleki konularda yürütülen eğitimlerden, eğitim kredisi elde edilebilmesi için, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurum tarafından onaylanmış olması ve gerekli görüldüğünde uygulamanın gözetimi şarttır.

(3) İşbaşı eğitiminde, mevzuatı uyarınca denetim öngörülen alanlarda en az denetçi unvanı ile katılım sağlanan bağımsız denetim faaliyetleri dikkate alınır.

(4) Eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olmakla birlikte mesleki gelişime doğrudan katkı sağladığı ileri sürülen faaliyetler, yapılacak başvuru sonucunda Başkanlık tarafından değerlendirilerek eğitim faaliyeti olarak kabul edilebilir.

Eğitim kredileri

MADDE 9 – (1) Destekleyici konulardan elde edilen krediler, temel mesleki konular için zorunlu tutulan asgari kredi hesabında dikkate alınmaz.

(2) Mesleki konulardan herhangi birinde önemli değişiklik yapılmış olması halinde, Kurum yıllık zorunlu kredi miktarının belirli bir kısmının bu konulardan elde edilmesini zorunlu tutabilir. Bu durumda zorunlu tutulacak konular ve kredileri Şubat ayı sonuna kadar uygun vasıtalarla ilan edilir.

(3) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilir. Eğitim konularında sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler.

(4) Eğitim kredisi elde etmek amacıyla “muhasebe standartları”, “denetim”, “sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı” ile “kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim” konularında Kurum tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına katılmak mümkün olup, başarılı olunan her bir sınav konusu için 20 kredi elde edilir.

(5) İşbaşı eğitimi kapsamında, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar nezdinde yürütülen her bir denetim için 3 kredi, diğer şirketler nezdinde yürütülen her bir denetim için 2 kredi elde edilir. Bu şekilde edinilen krediler destekleyici konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınır. İşbaşı eğitimi ile elde edilen kredi 3 yıllık dönemde 20 krediyi geçemez.

(6) Akademik çalışmalar sonucunda elde edilecek krediler ile ilgili olarak;

a) Başarı ile tamamlanmış olması kaydıyla, eğitim konularında yapılan yüksek lisans eğitimi için 40 kredi, doktora eğitimi için 90 kredi elde edilir.

b) İçeriği Kurum tarafında uygun görülmesi kaydıyla; eğitim konularında yayımlanan her bir kitap için 60 krediye kadar kredi elde edilebilir. Çok yazarlı kitaplar için yazarlarının elde edeceği kredi miktarı o kitaptan elde edilecek toplam kredinin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir. Ancak çok yazarlı kitaplarda bölümlerin yazarları belirli ise bu kitaptan elde edilecek kredi yazdıkları bölümlerin kitap içindeki payına göre yazarlara bölüştürülür. Kitabın varsa editörü kitaptan elde edilen kredinin %15’ini müstahak olup kalan kredi yazarlara bölüştürülür.

c) Eğitim konularından; uluslararası indekslerde veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 kredi, diğer hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 2 kredi, hakemsiz dergilerde yayımlanan her bir makale için bir kredi elde edilir. Çok yazarlı makalelerde yazarların elde edeceği kredi, makalenin müstahak olduğu kredinin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir.

(7) Diğer eğitim faaliyetleri ile elde edilecek krediler için;

a) Temel mesleki konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerin Kurum tarafından veya Kurum ile birlikte düzenlenmesi halinde bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 5 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için 2 kredi elde eder. Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

b) Destekleyici konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 kredi, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir kredi elde ederler.

c) Kurum tarafından oluşturulan “çalışma ve danışma komisyonlarına” katılım sağlanan her gün için komisyon temel mesleki konularda oluşturulmuş ise 5 kredi, destekleyici konularda oluşturulmuş ise 4 kredi elde edilir.

(8) Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatında lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir. Bu şekilde elde edilen krediler temel mesleki konulardan olması halinde yılda 10 krediyi geçemez.

(9) Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

Eğitimin belgelendirilmesi ve bildirimi

MADDE 10 – (1) Eğitim faaliyetleri sonucunda kredi elde edilebilmesi için bildirim süresi içerisinde tevsik edici belge sunulması zorunludur.

(2) Destekleyici eğitim konularından “diğer eğitim faaliyetleri” kapsamındaki faaliyetlerin EYBİS vasıtasıyla beyan edilmesi yeterlidir. Ancak, Kurum tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.

(3) Eğitim faaliyetlerinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen krediler o takvim yılının kredi hesabında dikkate alınır. Ancak yüksek lisans ve doktora eğitimi ile kitap yazımından elde edilen krediler bölünerek edinildiği yılda ve takip eden iki yıl içinde kullanılabilir.

(4) Eğitim faaliyetine katılımı gösteren bilgi ve belgeler üçer aylık dönemler halinde üç aylık dönemi takip eden ayın 15’ine kadar EYBİS üzerinden Kuruma bildirilir.

(5) Verilen ek süreden sonra bildirimi yapılan faaliyetler için kredi elde edilemez.

Eğitimin değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Eğitime ilişkin bildirimler, Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

(2) Eğitim açığı tespit edilmesi halinde bu eksikliğin tamamlanması için ilgililere üç aydan fazla olmamak üzere ek süre verilebilir. Eğitim açığı olanlara ek süre verilmesi, cari yıla ait eğitim yükümlülüğünün süresini uzatmaz.

(3) Eğitime ilişkin bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda yapılan tebligata karşı tebellüğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma itiraz edilebilir.

İtiraz komisyonu

MADDE 12 – (1) İtiraz komisyonu, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, bir başkan yardımcısının başkanlığında toplam üç üyeden oluşur. Başkan ayrıca, üç yedek üye belirler. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler komisyona katılır.

(2) Komisyon, eğitim kapsamında yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlar.

(3) Komisyon gerekli oldukça üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Tedbirler ve Çeşitli Hükümler

İdari tedbirler

MADDE 13 – (1) Verilen ek süre içerisinde eğitim açığını tamamlamayan denetçilerin denetim faaliyetleri durdurulur ve bunlar sicilde gayri faal olarak gösterilir.

(2) Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler, bağımsız denetim faaliyetlerinde denetçi unvanı ile görev alamazlar. Gayri faal konumları devam ettiği sürece bunların refakatinde uygulamalı mesleki eğitim yapılamaz.

(3) Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler faal konuma gelebilmek için eğitim açığını tamamladığını gösteren belgelerle Kuruma başvurur. Bu kişiler için eğitim kredisinin değerlendirilmesinde;

a) Tedbirin kaldırılması talebinin, yılın ikinci yarısında yapılması halinde başvuru yapılan yılda elde edilmesi gereken kredi de dikkate alınır.

b) Tedbirin kaldırılması talebinin, tedbir kararının uygulandığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılında veya sonrasında yapılması halinde eğitim yükümlülüğü 120 kredi olarak dikkate alınır.

(4) Talepleri nedeniyle sicilde gayri faal olarak gösterilen denetçilerden tekrar faal konuma gelebilmek için talepte bulunanların sürekli eğitim kredisinin değerlendirmesinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

(5) Geçmiş yıllara ilişkin eğitim açığının tamamlanmasında kullanılacak kredilerin hesabında, yetkilendirildiği tarihten öncesine ait olmamak kaydıyla, en fazla talep tarihinden önceki üç yılda alınan eğitimler dikkate alınır.

(6) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca eğitim yükümlülüğü getirilen kişilerin bu eğitim faaliyetlerinden elde ettikleri krediler, sürekli eğitim kredisi hesabında dikkate alınmaz.

Mücbir sebepler

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen haller mücbir sebep sayılır.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle eğitim yükümlülüklerini yerine getiremeyen denetçilere eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Kurum tarafından, mücbir sebebin mahiyeti dikkate alınarak uygun bir süre verilir. Bu süre içerisinde eğitim yükümlülüklerini tamamlayan denetçiler için idari tedbir uygulanmaz.

(3) Mücbir sebep, meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Kuruma bildirilir. Bildirimin yapılmasının imkânsız olduğu hallerde bu süre imkânsızlığın fiilen ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Denetimi üstlenenlerin yükümlülüğü

MADDE 15 – (1) Denetimi üstlenenler denetim kadrosunda yer alan denetçilerin eğitim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerini takip etmekle yükümlüdür. Denetim faaliyeti durdurulan denetçilerin denetim ekiplerinde yer almasından denetçi ile birlikte denetimi üstlenenler de sorumludur.

Müracaat, bildirim ve itirazda usul

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim ve itirazlar elektronik ortamda ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.

(2) Haklı bir sebeple elektronik ortamda yapılamayan müracaat, bildirim ve itirazlar daha sonra elektronik ortama aktarılmak kaydıyla kâğıt ortamında yazılı olarak yapılabilir.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Başkanlık görüşüne itibar edilir.

Mevcut denetçiler için eğitim yükümlülüğünün başlangıcı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğü 1/1/2018 tarihinde başlar.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 • - Şube Seçiniz -
 • Kadıköy Bilge Eğitim Kurumları
Kayıt Olmadan Derslere Katılma İmkanı Sunan
Tek Eğitim Kurumuyuzve bununla Gurur duyuyoruz.
nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilge Eğitim Kurumları olarak size daha iyi bir eğitim vermek amacıyla yandaki detaylı bilgi formunu doldurmanızı rica ederiz. Eğitim Danışmanlarımız size en kısa sürede geri dönüş sağlayacaklardır.

 • - Şube Seçiniz -
 • Kadıköy Bilge Eğitim Kurumları
Kadıköy Bilge Eğitim Kurumları
Mecidiyeköy Bilge Eğitim Kurumları
Gebze Bilge Eğitim Kurumları
 • Hacı Halil Mah. Çeşme Cad. No:33 Suathan İş Hanı Kat:4 D:9 GEBZE

 • 0262 641 9444

Gaziosmanpaşa Bilge Eğitim Kurumları
 • Hacı Halil Mah. Çeşme Cad. No:33 Suathan İş Hanı Kat:4 D:9 GEBZE

 • 0212 615 7922

Sakarya Bilge Eğitim Kurumları
 • Bahçelievler Mah. 9.Cadde Mali Müşavirler Sokağı No:4 Serdivan / SAKARYA

 • 0264 281 8200

Uzaktan Eğitim Merkezi