KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı

KGK Bağımsız Denetçilik, Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr ” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı Eğitim Programları

Kadıköy KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı Eğitim Programı

01 EYLÜL 2018; Cumartesi – Pazar 09:00-16:00

Sakarya KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı Eğitim Programı

01 EYLÜL 2018; Cumartesi – Pazar 09:00-16:00

KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı Başarılarımız

KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

KGK Bağımsız Denetçilik, sınavına girebilmek için aranan şartlar nelerdir?

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

KGK Bağımsız Denetçilik, sınavına girebilmek için meslek mensubu olma zorunluğu bulunmaktamıdır?

Bağımsız denetçilik sınavlarına girebilmek için meslek mensubu olma zorunluluğu bulunmamakta birlikte, meslek mensubu olanların sınavda tabi tutulacağı konular ile meslek mensubu olmayanların sınavda tabi tutulacağı konular farklılık arz etmektedir.

KGK Bağımsız Denetçilik, Sınav Yerleri

Bağımsız Denetçilik Sınavı Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

KGK Bağımsız Denetçilik, Sınavının Şekli ve Konuları

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

 

 1. a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
 2. b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
 3. c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

 1. d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],
 2. e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

KGK Bağımsız Denetçilik, Sınavının Yürütülmesi

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

KGK Bağımsız Denetçilik, Sınavını Başarı Şartı ve Geçerlilik Süresi

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

KGK Bağımsız Denetçilik, Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip  on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz,  sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

KGK Bağımsız Denetçilik, Sınav Giderleri

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

YMM, SMMM ve Stajyer olmayanların bağımsız denetçilik sınavında tabi tutulacağı konular nelerdir?

Meslek mensubu olmayanların bağımsız denetçilik sınavında tabi tutulacağı konular;
a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,
d) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),
e) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),
f) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, (Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından sınava girmelerine gerek yoktur.)

KGK Bağımsız Denetçilik, sınavında SMMM’lerin ve Stajyerlerin tabi tutulacağı konular nelerdir?

a) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
b) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,
c) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),
d) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, (Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından sınava girmelerine gerek yoktur.)

KGK Bağımsız Denetçilik, sınavında tüm konular itibarıyla başarılı olmak, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek için yeterli midir?

Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek için, SMMM veya YMM olmak ve uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamak zorunludur. Ayrıca, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir.

Uygulamalı mesleki eğitim nedir?

Uygulamalı mesleki eğitim, bağımsız denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazanılması amacıyla Kurumumuzca belirlenen temel esaslar çerçevesinde yürütülen eğitimdir.-Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçinin yapmış olduğu denetim çalışmalarında fiilen görev almak suretiyle yapılan çalışmalar,
-Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarında denetim ekiplerinde fiilen görev almak suretiyle yapılan çalışmalar,
-3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler,
-3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreleri, uygulamalı mesleki eğitimden sayılmaktadır.
Bununla birlikte Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yetkilendirilecek olan meslek mensuplarının 3568 sayılı Kanun uyarınca tasdik ve vergi denetimi hizmetinde bulunanların yanında fiilen görev alarak geçirdiği süreler de uygulamalı mesleki eğitim süresi olarak kabul edilmektedir.Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yetkilendirme başvurusunda bulunduğu tarih itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olanlarda uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmaz.
Mesleki tecrübe süresi, esas olarak bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de bu sürenin hesabında dikkate alınır. Dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitim süreleri bu süreye ilave edilir. Bu sürenin hesabında yukarıda belirtilen faaliyetlere başlama tarihi esas alınır ve kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla süreyle bu faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen süreler dikkate alınmaz.Uygulamalı mesleki eğitim süresi esas olarak 3 yıldır. Ancak, 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde hariç olmak üzere, 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarınca yapılan staj süresinin bir yılı VEYA lisansüstü diplomasının ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yılı uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır.Uygulamalı mesleki eğitime başlamak için, eğitime başlayacak kişinin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekmektedir.
Bu nedenle uygulamalı mesleki eğitime başlamak için meslek mensubu olma zorunluluğu bulunmadığı gibi, bağımsız denetçilik sınavından da başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Meslek mensubu olma, bağımsız denetçilik sınavından başarılı olma ve uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olma, bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerde yetkilendirilme başvuru tarihi itibarıyla aranan şartlardan olup, aralarında herhangi bir öncelik-sonralık ilişkisi bulunmamaktadır.

Kayıt Olmadan Derslere Katılma İmkanı Sunan
Tek Eğitim Kurumuyuzve bununla Gurur duyuyoruz.
nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilge Eğitim Kurumları olarak size daha iyi bir eğitim vermek amacıyla yandaki detaylı bilgi formunu doldurmanızı rica ederiz. Eğitim Danışmanlarımız size en kısa sürede geri dönüş sağlayacaklardır.

 • - Şube Seçiniz -
 • Kadıköy Bilge Eğitim Kurumları
Kadıköy Bilge Eğitim Kurumları
Mecidiyeköy Bilge Eğitim Kurumları
Gebze Bilge Eğitim Kurumları
 • Hacı Halil Mah. Çeşme Cad. No:33 Suathan İş Hanı Kat:4 D:9 GEBZE

 • 0262 641 9444

Gaziosmanpaşa Bilge Eğitim Kurumları
 • Hacı Halil Mah. Çeşme Cad. No:33 Suathan İş Hanı Kat:4 D:9 GEBZE

 • 0212 615 7922

Sakarya Bilge Eğitim Kurumları
 • Bahçelievler Mah. 9.Cadde Mali Müşavirler Sokağı No:4 Serdivan / SAKARYA

 • 0264 281 8200

Uzaktan Eğitim Merkezi